תרשים ‭:3‬ התפלגות נושאי ההסבר לפי רמת ההרחקה בקרב ילדי גן וילדי כיתה ד' ‭(n = 322)‬