התבוננות בתפיסות עולם חנווכיות של סטודנטים להוראה באמצעות עבודה מטפורית