תרשים ‭.4.6‬ פרופיל האי נטראקציה של משחק התפקידים "סדרי־ כה-ג1חנכת" (הסדריכה סשחץת את תפץיד הסחנכת) היחס שבין מידת השתתפות המדריכה לבין מידת השתתפות המודרכת