תרשים ‭0 .6.2‬רו0יל אי נטראץציה של מחנכת עם 6 ילדים "כשכועסים אז מעקים‭"...‬ היחס שבץ נןידת השתתפות הסוזנכות לבין ס>דת השתתפות הילדים