6.5 זיהוי נושאים

תרגיל : 6 שמות טז , יג . "ויהי בערב ותעל השלו " בכור שור . כמדומה אני שזה שלו של בהעלותך ( במ' יא , לא , ( אלא שאגב שדבר במן , דבר גם כן בשלו . תדע דאי ראה משה שבא להם שלו פעם אחת והספיקם , האיך יאמר 'הצאן ובקר ישחט להם ומצא להם ' ? ( במ' יא , כב . ( פענח רזא ( לבמדבר יא , לא : ( נראה לרבנו בכור שור שזהו אותו שלו של בשלח , רק דאיידי דאיירי התם במן , נקט נמי שלו ( כיוון שעוסק שם במן , נקט גם שלו . ( ועל כרחך אנו צריכים לומר כן . דאילו היה לו שלו כבר , איך תמה משה ... 'הצאן ובקר ישחט להם ' ? אלא שהוא הוא . א . אילו שני אירועים זהים לדעת בכור שור ? ב . כיצד הוא מוכיח את דעתו ? תרגיל : 7 במדבר כ , ח : "קח את המ ^ ה " בכור שור rr הנראה לי זה מעשה שב"ויהי בשלח , " דכתיב ביה 'והכית בצור ויצאו' ( שמ' יז , ו . ( אלא ששם מספר איך פרנס הקב"ה את ישראל במן ושלו ומים במדבר , ואחר כך כתב כל אחד במקומו . ותדע שאחד הוא המעשה , דהתם כתיב ' ויקרא שם המקום מסה ומריבה' ( שם יז , ז , ( ובזאת הברכה הוא אומר : 'אשר נסיתו במסה תריבהו על מי מריבה' ( דב' לג , ח . ( דעת זקנים : אמר הרב בכור שור ... זהו המעשה של ...  אל הספר
מכון מופ"ת