6.3 הערות ספרותיות

תרגיל : * במדבר ד , כב : "נשא את ראש בני גרשון גם הם " בכור שור : לפי שגרשון הראשון לבני לוי , 'גרשון קהת ומררי' ( בר' מו , יא , ( וגם במנין מבן חדש נמנו בני גרשון ראשונה ( במ' ג , יז , ( ובזה המנין בני קהת ראשונה - במנין ' מבן שלשים שנה ומעלה ( שם ד , ב . ( לפי שכאן לעבודת הקדש מנאן , ועיקר העבודה לבני קהת : הארון והשולחן והמנורה והמזבחות , כדכתיב 'כי עבדת הקדש עליהם בכתף ישאו' ( שם ז , ט , ( לפיכך מנאן ראשונה . הדר זקנים : לפי שהוא גדול מבני לוי , כדכתיב 'ובני לוי גרשון קהת ומררי . ' לפי שבמנין חדש נמנו בני גרשון ראשונה , בזה המנין מבן ל' שנה , לפי שעיקר העבודה היתה על בני קהת , הארון והמנורה והמזבחות , כדכתיב ביה 'עב 1 דת הקדש עליהם ... ' לפיכך נמנו כאן ראשונה , ולכן כתוב 'נשא את ראש בני גרשון גם הם . ' כלומר אע"פ שצויתי למנות בני קהת ראשונה , לא להניח בני גרשון שלא ימנו , כי גם הם ימנו . א . על איזו שאלה עונה בכור שור בפירושו ? ב . במניין המתואר בבמדבר ג נמנו הלוויים מבן חודש ומעלה , ואילו במניין המתואר בבמדבר ד הם נמנו מבני שלושים שנה ומעלה . מדוע ? ג . מה מוסיף פירוש "הדר זקנים" ...  אל הספר
מכון מופ"ת