6.2 פרעתות בדרך מציאותית

תרגיל : 3 בראשית מא , ז.- "ותבלענה השבלים הדקות " בכור שור . ? גדלו השבלים הדקות עד שכסו השבלים הטובות ... כמו 'ולא יבאו לראות כבלע את הקדש' ( במ' ד , כ , ( שהוא מתורגם 'כד מחפיאן ' ... דבשבלים לא שייך בליעה ממש אלא כסוי . ואין דרך להראות דבר שאינו נוהג בעולם , כדאמרינן ' לא מעיילא ליה פילא בקופא דמחטא' ( ברכות נה ע"ב . ( הדר זקנים : אין לפרש בליעה ממש , דהא אין מראין לאדם דבר בחלום שאינו יכול להיות , כדאמרינן בהרואה דאין מראין לאדם פילא דעייל בקופא דמחטא . אלא הכי רוצה לומר 'ותבלענה השבלים , ' לשון גידול , כלומר גדלו השבלים הדקות עד שלא נראו השבלים הטובות , והוא כמו 'כבלע את הקדש . ' מנחת יהודה : אין זה לשון בליעה ממש , שהרי אין מראין בחלום דבר שאינו יכול להיות , כדאמרינן בפרק הרואה 'לא מתחזי לאינש בחלמא פילא דעייל בקופא דמחטא' ( לא נראה לאדם בחלומו פיל הנכנס לקוף המחט , ( אלא הוא לשון כסוי . כלומר גדלו השבלים הדקות עד שכיסו השבלים , וחבירו - 'ולא יב ! או לראות כבלע את הקדש ומתו . ' א . עיין ברש"י לבמדבר ד , כ , והסבר כיצד הוא מפרש את התיבה " כבלע . " ב . מדוע סבור בכור שור כי "בשבלים...  אל הספר
מכון מופ"ת