דרכו הפרשנית של ריב"ש / יהושפט נבו - תוכן העניינים

מבוא 151 פרק ..., יחסי פשט ודרש בפירושי בכור שור 153 1 . 1 פירושים השונים ממדרשי האגדה 1 . 2 153 פירושים המנוגדים למדרשי האגדה 1 . 3 154 פירושים המנוגדים למדרשי ההלכה 155 פרק : 2 היחס בין פירוש בכור שור לפירוש רש"י 158 2 . 1 פירושים המובאים בהזכרת שם רש"י עליהם 158 2 . 2 פירושים שבכור שור מזכיר בהם את רש"י אך מפרש אחרת 2 . 3 159 פירושים שבכור שור חולק על רש"י מבלי להזכירו 2 . 4 160 זיקה פרשנית לפירוש רש"י 161 פרק : 3 גישתו הפסיכולוגית של בכור שור 162 פרק : 4 פרשנות בדרך מציאותית-ראליסטית 165 פרק : 5 נימוקו עמו 167 פרק : 6 צינורות השפעה - יחסם של "בעלי התוספות לתורה" אל ריב"ש 170 6 . 1 פרשנות בדרך פסיכולוגית 6 . 2 170 פרשנות בדרך מציאותית 6 . 3 171 הערות ספרותיות 6 . 4 172 ענייני הגות 6 . 5 173 זיהוי נושאים 174 תשובות לתרגילים 175 ביבליוגרפיה 183  אל הספר
מכון מופ"ת