מבחר ביבליוגרפי

פירוש רשב"ם על התורה , מהדורת דוד תזין ( תרמ"ב . ( ברסלוי . גרינברג , מי ( תשמיע . ( היחס בין פירוש רש"י לפירוש רשב"ס לתורה . ספר זליגמן , כרך ב ( עמ' . ( 567-559 ירושלים : מאגנס . טוויטו , א' ( תשל"ט . ( על שיטתו של רשב"ם בפירושו לתורה . תרביץ , מח , עמי . 273-248 טוויטו , אי ( תשמייב . ( פשט ואפולוגטיקה בפירוש הרשב"ס לספורי משה שבתורה . תרביץ , נא , עמ' . 238-227 טוויטו , אי ( תשמ"ד . ( דרכו של רשב"ם בפירושו לחלק ההלכתי של התורה . מלאת , ב , עמ' . 288-275 כשר , מ"מ ( תשט"ז . ( תורה שלמה , חלק יז ( עמ' רפו , רצב . ( ניו יורק . מלמד , ע"צ ( תשל"ה . ( מפרשי המקרא - דרכיהם ושטותיהם ( עמ' . ( 513-453 ירושלים : מאגנס . נבו , יי ( תשנ '' ד . ( נימוקו עמו . הפרשנות הצרפתית ( עמי . ( 43-30 כפר הנוער הדתי . סבתו , מ' ( תשנ"ג . ( פירוש רשב"ם לתורה . מחניים , , 3 עמ' . 125-110 פוזננסקי , ש"א ( תרע"ג . ( מבוא על חכמי צרפת מפרשי המקרא ( עמ' . ( L-XXXIX ורשה .  אל הספר
מכון מופ"ת