פרק 2: יחסו של רשב"ם לפירוש רש"י

רשב"ם מביע את יחסו העקרוני לפירוש רש '' י בכמה מקומות י וגם רבנו שלמה , אבי אמי , מאיר עיני גולה , שפירש תורה נביאים וכתובים , נתן לב לפרש פשוטו של מקרא , ואף אני שמואל ב"ר מאיר חתנו זצ"ל , נתווכחתי עמו ולפניו והודה לי שאילו היה לו פנאי היה צריך לעשות פירושים אחרים לפי הפשטות המתחדשים בכל יום ( פירושו לבראשית לז , ב . ( פרשיות של משכן , השן ואפוד , אם אקצר בפירושן , יימצאו בפירושי רבנו שלמה , אבי אמי זצ"ל ( פירושו לשמות כה , א . ( ועשו את האפד - אפוד ודושן זקני פרשם , אך אני אפרש בהם דברים שלא נתפרשו ( פירושו לשמות כח , ו . ( ואשר שם אל לבו לדבר יוצרינו , אל יזוז מנימוקי זקני רבנו שלמה ואל ימוש מהם , כי רוב הלכות ודרשות שבהם קרובים לפשוטי המקראות , וטוב אשר תאחוז בזה אשר פירשתי וגם מזה אל תנח ידך ( פירושו לסוף ספר שמות . ( הלכות מרובות יש בו והתבוננו החכמים בפירושי זקני , כי לא אאריך אלא במקומות שיש לפרש פשוטי מקראות ( פירושו לתחילת ספר ויקרא . ( זאת הארץ אשר תפל לכם בנחלה - רבנו זקני פירש וצייר תחומין , ואע"פ כן אפרש בקוצר ( פירושו לבמדבר לד , ב . ( לפי הצהרות אלו נראה שרשב"ם קיבל את ...  אל הספר
מכון מופ"ת