מבחר ביבליוגרפי

מקורות פירושי רש"י על התורה ( תשמ"ב , ( מהדורת ח"ד שעוועל . ירושלים י מוסד הרב קוק . רש"י על התורה ( תרכ '' ז , ( מהדורת אי ברלינר . ברלין . רש"י השלם . חמשה חומשי תורה ( תשמ"ו . ( ירושלים ו אריאל . ספרי עזר אוצר מפרשי התורה ( הרא"ם , גור אריה , שפתי חכמים , לבוש האורה ) ( תשל '' ו . ( ירושלים : אשכול . אבינרי , י' ( תשמ"ה . ( היכל רש"י , מהדורה חדשה ומורחבת . ירושלים : מוסד הרב קוק . ארנד , מ' ( תשמ"ג . ( פירוש רש"י לתורה . מחניים , , 3 עמי . 108-92 גלברד , ש"פ ( תשמ'יג . ( לפשוטו של רש"י . פתח-תקוה ' מפעל רש"י . הורוויץ , י . ' באר יצחק - פירוש על רש"י לתורה . מפעלי ספרים ליצוא בע '' מ ( ללא ציון שנת ההוצאה ומקומה . ( ליבוביץ , ני ( תשכ '' ט-תשנ"ו . ( עיונים בספר בראשית , עיונים בספר שמות , עיונים בספר ויקרא , עיונים בספר במדבר , עיונים בספר דברים . ירושלים : ההסתדרות הציונית העולמית , המחלקה לחינוך ותרבות תורניים בגולה . ליבוביץ , ני , ארנד , מי . ( 1990 ) פירוש רש"י לתורה - עיונים בשיטתו . תל אביב -.האוניברסיטה הפתוחה . ליבוביץ , ני ( תשל"ה . ( לימוד פרשני התורה ודרכים להוראתם . יר...  אל הספר
מכון מופ"ת