4.3 סמיכות פרשיות

בכמה מקומות רש"י מדגיש שיש קשר בין הנושאים הכתובים זה ליד זה , כגון ; ויקרא יט , ג.- "איש אמו ואביו תיראו ואת שבתתי תשמרו . " רש"י : "סמך שמירת שבת למורא אב , לומר אע"פ שהזהרתיך על מורא אב , אם יאמר לך חלל את השבת - אל תשמע לו . " ויקרא יט , יא-יב : "לא תגנבו ולא תכחשו ולא תשקרו איש בעמיתו , ולא תשבעו בשמי לשקר . " רש"י . "אם גנבת - סופך לכחש , סופך לשקר , סופך לישבע לשקר . " תרגיל : 3 דברים כא , כב : "וכי יהיה באיש חסא משפט מות . " רש"י : "סמיכות הפרשיות מגיד שאם חסים אביו ואמו עליו - סוף שיצא לתרבות רעה ויעבור עבירות ויתחייב מיתת בית דין . " לאילו פרשיות סמוכות בפרקנו ( דברים כא ) מתייחס רש"י ?  אל הספר
מכון מופ"ת