דרכו הפרשנית של רש"י / יוסף ניצן - תוכן העניינים

מבוא . 1 47 תולדותיו . 2 47 דרכו הפרשנית 49 פרק .... מקומו של הפשט בפירושו של רש"י 53 1 . 1 הבחנה בין '' פשט" לבין '' דרש 1 . 2 53 '' הבחנה בין '' פשוטו '' לבין '' משמעו 1 . 3 55 '' דרש המנוגד לפשט ולכן איננו מובא 57 1 . 4 דרכו של רש"י בהבאת מדרשים 1 . 5 58 עיבוד מקורות מדרשיים 62 פרק : 2 פשוטו ומדרשו 65 2 . 1 עימות בין "פשוטו '' לבין "מדרשו" 2 . 2 65 הקדמת המדרש לפשט 2 . 3 67 אין מקרא יוצא מידי פשוטו 2 . 4 69 מדרשים המיישבים קשיים רעיוניים 70 2 . 5 פרשנות שלא כפי מדרש ההלכה 72 פרק : 3 שימוש במדרש 74 3 . 1 זיהוי דמויות 3 . 2 74 מילוי פערים 74 פרק : 4 דרכי ביטוי 77 4 . 1 מקרא קצר 4 . 2 77 מקרא מסורס 4 . 3 77 סמיכות פרשיות '' 4 . 4 78 דיבר הכתוב בהווה 4 . 5 79 '' סדר השתלשלות הדברים במקרא 80 פרק : 5 יחסו של רש '' י לתרגום אונקלוס 81 5 . 1 מבוא 5 . 2 81 דרכי השימוש של רש"י בתרגום אונקלוס 5 . 2 . 1 82 ביאור מילים סתומות 5 . 2 . 2 82 הגדרת מילים שיש להן יותר מהוראה אחת 5 . 2 . 3 84 בירור נוסח התרגום 86 '' 5 . 2 . 4 כתרגומו" 5 . 2 . 5 87 פירוש מילים נדירות 5 . 2 . 6 93 דחייה של פירוש התרגום ...  אל הספר
מכון מופ"ת