לוח ‭:2‬ מושגים הקשורים לשינוי ולשינוי תפיסתי - סקירת ספרות במבט דיאכרוני