בשבילים, בדרכים, בצמתים סיפורים על תהליכי התפתחות מקצועית ועל שינוי תפיסתי

חוה גרינםסלד אילנה אלקז -להגון על הנותנות ד"רחוהגרינםפלד עומדתבראש rj 7 / 7 n - QUiin ifWC - r לנ 1 י 0 וח הלמידה והחשיבה" שבמכללה ירושלים . מרצה בכ 1 רה וחוקרת בתחום הוראת המדעים והוראה המדגישה את 0 > 0 וחהתשיבהבלוכללה ירושלים ובמכללת בית רבקה . ד"ר אילנה אלקד-לה 0 ן ר » ש התכנית ללימודי תואר שכי בח » נוך לשוני בחברה רנ-תרבותית בהכללת לוינסק' לחינוך מרצה בנירה וחוקרת בחוב לספרות , בחוב לססרות ילדים ומרצה בתכניות לתואר שני במכללה . תהה Kwz ? a IWDI mix'n m ~ מורים בשב ל ם , בדרכים , בצמת"ם סיפורים על תהליכי התפתחות מקצועית ועל שינוי תפיסתי חוה גרינס 9 לד , אילנה אלקד להמן  אל הספר
מכון מופ"ת