הטבלה הבאה משווה בין הפרדיגמות השונות על פי מאברי ‭:(Mabry , 1999)‬