תאוריית ה"אינטליגנציות המרובות" של הוורד גארדנר (1993,1983)

הווארד גארדנר יוצא מתוך תפיסה ביקורתית של מושג האינטליגנציה ה '' מסורתי" של בינה . ( 1916 ) גדעתו ההגדרה ודרך הבדיקה של האינטליגנציה אליבא ד'בינה מצומצמות ממדים ומתייחסות לכשרים לוגיים-מתמטיים ומילוליים בלבד . דרך מדידה זו תואמת תפיסה של '' בית ספר אחיד" שבר * תכנית הלימודים ברורה , ויש מערך עובדות מוגדר על ידי מערכת החינוך שהתלמיד צריך לדעת אותו . * אפשרויות הבחירה העומדות בפני התלמיד מינימליות . * ההערכה נעשית באמצעות מבחני נייר ועיפרון מן הסוג הסגור . * והתוצר המתבקש : דירוג ברור של תלמידים , שהטובים בהם ילכו לאוניברסיטאות הטובות והאחרים ייתפסו כבעלי סיכוי נמוך להצלחה בחיים . גארדנר מציע תפיסה חלופית של מושג האינטליגנציה , כזו המוסקת ממקורות ידע טבעיים יותר על האופנים שבהם אנשים בעולם כולו מפתחים כשרים שיסייעו להם במהלך חייהם . הוא בחר לבחון התמודדויות של אנשים עם מצבי חיים אותנטיים כמו הסוחרים המפתחים כושרי משא ומתן וניהול כספים , המלחים המפתחים כושרי ניווט והסתגלות לאורחות חיים שונים , וכדומה . גארדנר התבונן באנשים העוסקים בתחומים שונים ומגוונים ובמיוחד באוכלוסיות מיוחדות כמו : מח...  אל הספר
מכון מופ"ת