מבנה התוכנית והמלצות להפעלתה

בתכנית שלושה פרקים מרכזיים : . 1 תאוריות אינטליגנציה . 2 תאוריות על גישות ללמידה וסגנונות קוגניטיביים . 3 תאוריות על העדפות במצבי למידה . בכל גישה דנים בתחומים אלו -.הרציונל לגישה תרומת הגישה להבנת השונות בלמידה השתמעויות הגישה לחינוך ולהוראה . לכל גישה מצורפות -. . 1 הצעות לפעילויות לסטודנטים , המיועדות לעיבוד וליישום עיקריה של הגישה  אל הספר
מכון מופ"ת