תוכן העניינים

מבוא 3 מבנה התכנית והמלצות להפעלתה 5 השונות בלמידה בכיתה 6 תאוריות העוסקות במבנה האינטליגנציה 11 הקדמה 12 תאור"ת ה"אינסליגנציות המרובות" של הווארד גארדנר 14 השתמעויות התאוריה לתחומי החינוך וההוראה 19 פעילויות 23 _ תאור"ת האינטליגנציה התלת קשתית של רוברס סטרנברג 29 השתמעויות התאוריה לתחומי החינוך וההוראה 32 פעילויות 34 תאור"ת "נופי החשיבה" של דיויד פרקינס 40 השתמעויות התאוריה לתחומי החינוך וההוראה 42 פעילויות 44 פיתוח האינטליגנציה על פי תיווך חברתי תלוי תרבות תפיסותיהם של ל"ס ויגוטצקי ושל ר' פוירשט"ן וחובריו 47 השתמעויות התאוריות לתחומי החינוך וההוראה 54 גישות ללמידה ולעיבוד מידע 57 - חוויות הלמידה על פי מרסין ו 0 לג'ו 58 - אוריינטציות למידה על פי רמסדן ואנטויסל 59 הגישות ללמידה על פי ביגס 60 השתמעויות התאוריות לתחומי החינוך וההוראה 63 פעילויות 65 סגנונות למידה 67 התאוריה של דן , דן ופר"ס 68 השתמעויות התאוריה לתחומי החינוך וההוראה 71 פעילויות 74 תכניות לימודים "הודיות בארה"ב בעקבות רעיונותיו של הווארד גארדנר 77 .. " המרכז לאמנות כציר קוריקולרי" וושינגטון , מרילנד 78 הי'קיסקול" - אינדיאנ...  אל הספר
מכון מופ"ת