15 אתנוגרפיה ויזואלית ומחקר פעולה - מבט פוסטמודרניסטי

ace מכטר מבוא מאמר זה מבקש להציע דיון אפיסטמולוגי ומעשי בשימושים האפשריים באתנוגרפיה חזותית במחקרי פעולה . הטענה המרכזית היא כי ידע שנוצר לא רק על ידי ניתוח תיעודי-טקסטואלי אלא גם על ידי תיעוד ויזואלי ( תמונות , סרטי וידאו , ( מזמן התבוננות רפלקטיבית ושכלול יכולתם של חוקרים ללמוד ולהפיק לקחים ביחס לפעילותם המחקרית והמקצועית . במחקרי הפעולה שבהם " הצופים" בחומר הוויזואלי הם מי "שעושים" את הפעולה - עשוי הטקסט הוויזואלי לחזק את המחויבות לשינוי . החשש של מורים מתאוריה והחשדנות כלפיה תרמו להתרחקותם מספרות מחקרית בתחומי החינוך וההוראה , מצב המחייב חיפוש מתמיד אחר שיטות חקירה וייצוג מתאימים . גיון אליוט ( Elliott , 1991 ) טען , כי הניכור של מורים ממחקר הוא בשל העובדה , שחוקרים חיצוניים בעלי יומרה למומחיות בשדה הפעולה החינוכי פיתחו תאוריות תוך שימוש בטכניקות איסוף ועיבוד מידע , אשר דמו אך במעט לדרך שבה מעבדים מורים מידע בשדה החינוכי כבסיס לשיפוט מקצועי . נוספת לכך התחושה כי הכללות תאורטיות מתעלמות מהנסיבות המיוחדות שהמורים פועלים בהן בהקשרים ייחודיים . הניסיון האישי היומיומי מוכחש על ידי מסקנו...  אל הספר
מכון מופ"ת