12 מחקר אתנוגרפי ומחקר פעולה בהכשרת המורה: דרך המלך או דרך חתחתים?

רויטל ה"מן מבוא שנים רבות ממשיכים מורי המורים להתלבט בשאלות ^ מה על המורים לדעת ? כיצד עליהם לרכוש ידע זה וכיצד להכשירם כך שיוכלו להשתמש בו בעת הצורך ? בראשית המאה העשרים ואחת שבה ועולה הדילמה של דיואי אודות היחס הראוי בין לימוד תיאורטי לבין ההתנסות בפועל במהלך ההכשרה להוראה . במילים אחרות , עד כמה הוראה והכשרה להוראה תלויות ברכישת ידע תאורטי וידע של תחום הדעת , ובאיזו מידה הן תלויות בפיתוח שיטות ומיומנויות פדגוגיות . ( Loewenberg Ball , 2000 ) מכשירי המורים מעוניינים , שהלומדים ישתלבו במערכת החברתית והאקדמית וירכשו את הקודים האתיים והתרבותיים , אך בו זמנית קיים גם הרצון לפתח אצל הלומד ראייה ביקורתית , יכולת להשתחרר מכבלי הנורמות וההסכמות החברתיות המקובלות על מנת להתנגד לעוולות חברתיות שמערכות מעין אלה מסגלות . כיצד , אם כן , ילמד הסטודנט להוראה את הדרוש ממוריו , אך בו בזמן גם יבקר את מעשיו ואת מעשיהם ויפעיל שיקולי דעת עצמאיים ? התפיסה המקובלת כיום היא שאין די בלמידה מסורתית בגישה טכנורציונלית ( דול , , ( 1999 ואין להסתפק בלימוד התאוריה ולהניח , שדיונים פדגוגיים יאפשרו ללומד לפתח את יכ...  אל הספר
מכון מופ"ת