מחקר פעולה: הלכה ומעשה זיקות פילוסופיות ומתודולוגיות בין מחקר פעולה לבין פרדיגמת המחקר האיכותי

אסו 0 ת מאמרים בעריכת ז לית לוי מחקר פעולה : הלכה ומעשה ^ נין פרדיגמת המחקר האינות אסופת מאמרים בעריכת דלית 7 י ו" Action Research : Theory and Practice Dr . Dalit Levy ( Editor ) עריכה : ד"ר דלית לוי מערכת : ד"ר רויטל היימן , המכללה לחינוך ע " ש דוד ילין מכון מופ"ת  אל הספר
מכון מופ"ת