בית וילקומיץ - מימין: כניסה למגורי המורה; משמאל: כניסה לכיתות הלימוד