דקל הוושינגטוניה שהובא לראשונה ארצה בידי אהרן אהרנסון