התוכן

פרק א דופבר הסימנים 11 אותיות וסימנים אחרים . 11 השיפוט . 2 § השיפוטיות של תוכן . קו תוכן , קו שיפוט . . 3 & 12 נושא ונשוא . תוכן מושגי . . 4 § 13 שיפוט כללי ופרטי ; שלילי ; קטגורי , היפותטי , דיסיונקטיבי ; אפודיקטי , טעינתי , בעייתי . 14 התנאיות . 5 § אם ... אז , קו התנאי . . 6 $ 15 היסק . אופני ההיסק האריסטוטליים . 18 השלילה . 7 § קו השלילה . או , או ש ... או ש , ו , אבל , ולא , לא ... ולא 20 שוויון התוכן . 8 § הצורך בסימן לשוויון תוכן , הנהגת סימן כזה . 25 הפונקציה . 9 § הסבר המילים "פונקציה" ו"ארגומנט , " פונקציות של כמה ארגומנטים . מקומות הארגומנט , נושא , מושא . . 10 § 26 שימוש באותיות כסימני פונקציה ^ " , יש התכונה B" , " 0 עומד ביחס B" "AmX ? r הוא תוצאה של הפעלת ההליך v על האובייקט . " A סימן הפונקציה כארגומנט . 29 הכלליות . 11 § אותיות גרמניות . הכיפוף הקעור של קו התוכן . אפשרות ההמרה של אותיות גרמניות . הטווח שלהן . אותיות לטיניות . . 12 § 30 ישנם כמה אובייקטים שאינם ... אין שום ... ישנם כמה ... כל אחד מ ... כל . קשר סיבתי . שום . כמה אינם ... כמה . אפשרי ש ... ריבו...  אל הספר
הוצאת שלם