קו המעורר 0רויקס מיוחד, 2004 עורכים: יונה 0יע1ר, משה ניניו