גזית ירחון לאמנות ולם9רות, ‭408 ) 1984-1931‬ גיליונות) עורך: גבריאל 0ל0יר