‭1849(.‬ (ט" תר בשנת אדלר נתן ולרב מונטיפיורי למשהרושליםי בםרושי הפ כוללקי שהענ ישראל ארץ גבאי לתפקידנוי מיכתב