פרק ט השינויים בחברה היהודית ובהנהגה בירושלים בשנים תר"ח-תר"ך (1860-1848)

בעקבות הפעילות של היהודים באנגליה ובצרפת נגד עלילת הדם בדמשק עלתה גם שאלת עתידם , ביטחונם ורווחתם של יהודי ארץ ישראל . התייצבותם של יהודי אנגליה וממשלתה להגנת הנאשמים במזרח ובו בזמן ההתגייסות לטובתם בקרב יהודי צרפת - כל אלה חיזקו את המוניטין של משה מונטיפיורי ושל בני משפחת רוטשילד והגבירו את חשיבותם כמנהיגים כנגד ארגוני הסיוע הוותיקים . שתי משפחות אלו , שנענו לאתגרי השעה וללחץ דעת הקהל היהודית , החלו לפעול לא רק בתחומי הסיוע המדיני והפוליטי , אלא גם בתחום של תמיכה חברתית וכלכלית ביהודים באזורי מצוקה . בד בבד המשיכו ארגוני הסיוע בקושטא , בווילנה ובאמשטרדם במלאכת איסוף הכספים וחלוקתם כאילו לא השתנה דבר , ונמשך הלחץ שהפעילה עליהם העיתונות היהודית לשנות את ייעודם של הכספים , באופן שיביאו לשיפור באורחות חייו של היישוב היהודי בארץ ישראל . אף על פי שנכשלו כל ההצעות והתכניות שהעלו יהודים במערב אירופה ובארץ ישראל להפנות את מקצת כספי התמיכה לחינוך מקצועי ולתעסוקה פרודוקטיבית , ואף שנכשל גם הניסיון להקים בית חולים יהודי ולצדו בית ספר מודרני בירושלים בשנים - 1854-1842 למרות כל זאת עלה בידו של ד"ר ...  אל הספר
הוצאת שלם