כתבי מינוי באנגלית ובעברית שהעניקו הפקוא"מ באמשטרדם לגבאי ארץ ישראל בעיר בריסטול.