קבלה ששלחו הפקוא"ט לנדבני העיר המבורג על הכספים שאספו למען יהודי ארץ ישראל.