המלצת 'רוזני וילנה' ובראשם ר' חיים מוולוז'ין על מכתב הבקשה מן העמוד הקודם.