תוכן העניינים

פתח דבר ט הקדמה הגלוי והסמוי במקורות הארכיוניים של התקופה יג מבוא מאפייני ראשית העת החדשה בתולדות היישוב היהודי בארץ ישראל 3 פרק א חידוש היישוב האשכנזי בירושלים בשנת תקע " ו 11 ( 1816 ) פרק ב תמיכת יהודי ליטא רוסיה פולין בעליית תלמידי הגר " א 50 פרק ג הפעילות למען יהודי ארץ ישראל ברחבי האימפריה העותומאנית 87 פרק ד גיוס תמיכה כלכלית למען היישוב היהודי בארצות מערב אירופה 115 פרק ה מניגודים להסדרים : מערכת הפשרות וההסכמים בין הכוללים 147 פרק ו מאבקה של ירושלים על ההגמוניה ביישוב היהודי בארץ ישראל 181 פרק ז אידיאולוגיה ומציאות בשאלת העלייה לארץ ישראל והירידה ממנה 240 פרק ח הדיון על אופיו ועל עתידו של היישוב בעיתונות היהודית באירופה 291 פרק ט השינויים בחברה היהודית ובהנהגה בירושלים בשנים תר"ח-תר"ר 317 ( 1860-1848 ) פרק י ראשית המודרניזציה בקרב יהודי ירושלים בשנים תרי"ד-תר " ך 356 ( 1860-1854 ) סיכום 372 הערות 382  אל הספר
הוצאת שלם