רשימת־מילים במשמעות ובהקשר של לימוד והוראה

רשימת מילים במשמעות ובהקשר של לימוד והוראה 104 שורשים ; שמות פועל , שמות פעולה , שמות עצם ושמות תואר—לפי המצוי ) אזן ; לאזן אמר ; לומר , אמירה , מאמר , אמורא באר ; לבאר , ביאור בדק ; לבדוק , בדיקה בון ; להבין , להתבונן , בינה בחן ; לבחון , בחינה ברר ; לברר , ברירה גזר ; לגזור , גזירה ( שווה ) גלה ; לגלות , גילוי גמר , ' לגמור , גמרא גרס ; לגרוס , גירסה דבר ; לדבר , דיבור , ד ^ ר דון ; לדון ( לדין , ( דין , דיין ריק ; לדייק , דיוק דקדק ; לדקדק , דיקדוק דרש ; לדרוש , דרשה , דרש , דרשן , דרישה , מידרש הגה ; להגות , הגיה , היגיון הדר ; להדר , הדק הפך ; להפוך , הפך  אל הספר
ספרית פועלים