6.5 ללמוד ממורה אחד או מכמה מורים?

6 . 5 ללמוד ממורה אחד או מכמה מורים ? ו 6 . 5 . אינו דומה לומד מעצמו ללומד מרבו . ( כתובות קיא . ( ודאי זוהי דיעה פידאגוגית , בראש ובראשונה r אבל אפשר לשער , שהחשש מפני ירידת הרמה חייבה את חז"ל לחזק את מעמדו של המורה ולבצר את מקצוע ההוראה . בקו ההיגיון הזה עולה שאלה חדשה : אם תועלת המורה — מרובה , אפשר ששני מורים טובים מן האחד ? אף בענייו זה נחלקו הריעות . 6 . 5 . 2 בל הלומד תורה מרב אחד , אינו רואה סימן ברבה לעולם . ( עבודה זרה יט . ( 6 . 5 . 3 אמר להם רב חיסדא לחכמים ( תלמידיו : ( מבקש אני לומר לבם דבר , אך מתיירא אני שתניחוני ותלכו . בל הלומד תורה מרב אחד — אינו רואה סימן ברכה לעולם . הניחוהו והלכו אצל רבה . אמר להם רבה : במה דברים אמורים — בסברה , אבל בגמרא — יפה יותר ( ללמוד ) מרב אחד , שלא יתחלקו הלשונות . ( שם . ( 6 . 5 . 4 ר' יהושע בן פרחיה אומר : "עשה לך רב וקנה לך חבר . " ( אבות א . ( " עשה לך רב" — כיצד ? מלמד , שיעשה לו את רבו קבע וילמד ממנו מיקרא , מישנה , מידרש , הלכות ואגדות . טעם שהניח לו ( פירוש שלא נתן לו ) במיקרא סוף ) שיאמר לו במישנה . טעם שהניח לו במישנה — סוף שיאמ...  אל הספר
ספרית פועלים