5.6 התכוננות לשיעור

5 . 6 התכוננות לשיעור חז"ל מדגישים את הצורך ואת החובה להכין היטב את הפרק ואת השיעור . הם עומדים על חש - < ב - \ ר 1 ר , מ 1 > מנ 1 ת של מסירת החומר לתלמידים או הדרשה לציבור . אחריות גדולה רובצת על המורה , על הדרשן , על הקורא ועל המתפלל כלפי הטקסט המדוייק וכלפי ההבעה הנכונה . ו 5 . 6 . כל דיבור ודיבור שהיה הקדוש ברוך הוא אומר למשה , היה אומרו קודם שתי פעמים בליבו ואחר בך היה אומר למשה . ( בראשית רבה כד,- דרשה על איוב כח 27 . ( 26 5 . 6 . 2 ריש לקיש היה מסדר מישנתו ארבעים פעם ( כנגד ארבעים יום שניתנה תורה למשה ) ונכנס לפני ר' יוחנן ( רבו . ( ( תענית ח 5 . 6 . 3 . < רב אדא בר אהבה מסדר מישנתו עשרים וארבע פעמים ( כנגד עשרים וארבעה ספרי המיקרא ) והיה נכנס לפני רבא ( להשמיע שיעורו . ( > שס 5 . 6 . 4 . ( "אשר תשים לפניהם" ( שמית כא : < עולכם כשולחן ערוך . ( עירובין נד 5 . 6 . 5 . < תלמוד ערוך הוא בפיו . ( שבועות מ ; מנחות טו ועוד . ( 5 . 6 . 6 שנו רבותינו : "ושיננתם" — שיהיו דברי תורה מחודדים ( משוננים ) בפיך ; שאם ישאל לך אדם דבר , אל תגמגם לומר לו , אלא אמור לו מיד . ( קידושין ל . ( מידת ...  אל הספר
ספרית פועלים