5.1 חובת־האב וחובת־הרב

5 . 1 חובת האב וחובת הרב כמו לגבי הלומד כך גם לגבי המלמד — נקודת המוצא היא המיצווה ? ו . ו 5 . "ולימדתם אתם את בניכם לדבר בם . " ( יביים יא ) - דרשו חז '' ל : "אתם" — "אתם : " המיצווה ללמד היא במו המיצווה ללמוד . ( למעלה . 2 . ( 3 . 3 . 3 ו 5 . שנו רבותינו : האב חייב בבנו — למולו ולפדותו ( פידיון הבן ) וללמדו תורה וללמדו אומנות ולהשיאו אשה . ויש אומרים — אף להשיטו במיים ( ללמדו לשחות . ( ( קייישין כט . < לימים נתגלגלה המיצווה ללמד מן האב אל הרב . 5 . 1 . 3 "ושיננתם לבניך" — אילו תלמידיך . ( ספרי יביים . 0 5 . 1 . 4 הרב קרוי אב . ( שם . ( 5 . 1 . 5 ובן אתה מוצא בכל מקום , שהתלמידים קרויים בנים . > שם . ( 5 . 1 . 6 תלמידו של אדם נקרא בנו . ( ייקרא רבה יא . ( ' ? גילגול" זה הוא תוצאה של התפתחות היסטורית חברתית , שהביאה לבסוף לייסודו של בית הספר . 5 . 1 . 7 אב לא לימדו , רב לא היה לו שילמדו ; מהיכן למד תורה ? ( מידיש תהילים א . ( כמו שהבן הוא יורשו הביולוגי של אביו והוא הנושא את שם אבותיו להמשך הקיום המשפחתי , כך התלמיד המובהק הוא יורשו הרוחני של רבו והממשיך את מסורת תורתו . 5 . 1 . 8 "אש...  אל הספר
ספרית פועלים