4.5 "פסוק לי פסוקך"

$ " 4 . 5 סו ק לי 5 סוקף" נעמוד כאן בקצרה על תופעה ו וברתית השבלתית , שיש לה זיקה ישירה לחינוך הילד ולהשכלת היסוד שלו בחברה היהודית באותם הזמנים . הרבה פעמים מצוי במקורות הביטוי " כ 10 קלי "W P כרגיל , זוהי פנייה של אדם אל ילד תלמיד , הנפגש בו באקראי , בדי שיאמר לו , בלא היסוס , פסוק כלשהו , שלמד אותו יום בבית רבו . את פסוקו של הילד היה האדם השואל מפרש ומפענח כאות ( אישור , אזהרה , עידוד וכדי ) אם ( או איך ) לבצע את תוכניתו . הרי- שלוש דוגמאות שונות לנוהג תרבותי זה ולהשפעותיו : ו . יב רויסרא — עיוור היה . פעם אחת רצו עבדיו להכשילו ולהפילו בבור שחפרו וכיסו על דרכו . רב חיסדא חש בסכנה בעוד מועד ואמר לתינוק שעבר אותה שעה ו פ 0 וקלי פסוקך . " אמר לו הילד ו "נטה לך על ימינך א 1 על שמאלך ) . " שמואל ב , ב . ( . 2 האגדה מספרת על נירון קיסר רומי , שבא להחריב את ירושלים . פגש בנער יהודי ואמר לו " ; פסוק לי ם 10 קך . " אמר לו הנער : "ונתתי את נקמתי בארום ביר עמי ישראל . " ( יחזקאל כה . ( נירון נסוג אז מהחלטתו ( וכל הסיפור המעניין הזה — במסכת גיטין נו . ( ג . מיקרה מעניין ומורכב מסופר ברכי מאיר ,...  אל הספר
ספרית פועלים