3.6 שכר־לימוד ושכר־הוראה

3 . 6 שכר לימוד ושכר הוראה ו 3 . 6 . אין נוטלים שבר על דברי תורה , ואם אתה נוטל שכר על דברי תורה , נמצאת מחריב את העולם . ( דרך ארץ זוטא ד . < ' ברים אלה והרבה בדומה להם הוסמכו לדרשה הידועה ; 3 . 6 .- "ראה לימדתי אתכם חוקים ומשפטים . " ( דברים et בזה אני בחינם — אף אתם בחינם . ( בכורות בט . ( מלכתחילה חל איפוא איסור על קבלת שכר בשביל הוראת התורה , אלא שהחיים תבעו את שלהם , והתחילה ההתפשרות . עקיפת התקנות נעשתה תחילה על ידי שינוי ההגדרה של תפקיד המלמד מ"לימוד" ל"שימור" הילדים , או "פיסוק הטעמים , " שתמורתם הותר לגבות שכר מן ההורים או מקופת העיר . 3 . 6 . 3 רב אמר : שכר שימור , ור' יוחנן אמר : שכר פיסוק הטעמים . ( בבא בתרא כא . ( רש"י מסביר את המונח "שימור : " "שמשמרים התינוקות , שאין מניחים אותם לצאת ולעסוק בדברים בטלים . וקטנים , שצריכים שימור — לומדים מיקרא . " ( שם . ( " פיסוק הטעמים — '' משמעו הבנת הנקרא לצורך קריאה נכונה , בסימני פיסוק נכונים . במקום אחר , הדורש את איסור ההנאה מכספי ציבור , נזכר עניין זה בשם אחר : 3 . 6 . 4 חוץ מ ^ זכר סופרים ומשנים ( מורי מיקרא ומישנה לילדים ) שא...  אל הספר
ספרית פועלים