2.7 לשמור ולעשות ולקיים

2 . 7 לשמור ולעשות ולקיים 2 . 7 . 1 יש נאה דורש ונאה מקיים ; נאה מקיים ואין נאה דורש נאה דורש ואין נאה מקיים . ( יבמות 0 . אף שהגדילו חכמים את ערךהלימור - ) התלמוד קודם למעשה . " ספרי , עקב ) לא הפחיתו מערך העשייה והקיום של מיצוות התורה בכלל , ושל מיצוות שבין אדם לחברו — בפרט . אנו מביאים כאן מיבדור לא גדול של מאמרים ומשלים , הקושרים תורה לעשייה , תלמוד תורה למעשים טובים . 2 . 7 . 2 לא המידרש הוא העיקר , אלא המעשה . ( אבות , 9 2 . 7 . 3 וכבר ר' טרפון וזקנים מסובין בעליית בית נתזה בלוד . נשאלה השאלה הזאת בפניהם : תלמוד גדול או מעשה גדול ( יותר ?( נענה ר' טרפון ואמר : מעשה גדול . נענה רבי עקיבה ואמר : תלמוד גדול . נענו כולם ואמרו : תלמוד גדול , שהתלמוד מביא לידי מעשה . ( קידושין מ . ( 2 . 7 . 4 חמש עשרה מידות נאמרו בתלמיד חבם : ( חז"ל מונים כאן את חמש עשרה המידות האלה , ששיאן היא המידה ) — לומד על מנת ללמד ועל מנת לעשות . ( דיך-ארץ זוטא r תפיסה ריאלית של החיים , חיי היחיד וחיי החברה , הולידו מאמרים "מאוזנים" כאלה : 2 . 7 . 5 בל האומר אין לו תורה — אין לו תורה ( גמול לימוד תורה ;( בל האומ...  אל הספר
ספרית פועלים