2.4 לימוד לשמה; לימוד מאהבה

2 . 4 לימוד לשמה / לימוד מאהבה הרבה מאוד מאמרי רוזל ומידרשים יש בנושא זה . מהם — כתפיסה פילוסופית ומוסרית ומהם — כעצה חינוכית . 2 . 4 . 1 רבי מאיר אומר : בל העוסק בתורה לשמה , זוכה לדברים הרבה ; ולא עוד , אלא שבל העולם בדאי הוא לו . ( אבית וו ושם הוא מונה את בל הזכויות ; וראה להלן . ( 2 . 5 . 6 ההדגשה של רבי מאיר היא על הלימוד לשמה , כלומר — לימוד לשם לימוד , לשם מימוש רוח האדם והיהדות , ולא לשם קבלת שכר או לשם השגת מטרה תועלתית חברתית כלשהי . 2 . 4 . 2 אל תהיו בעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס , אלא היו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס . ( אבות א . ( 2 . 4 . 3 כל העוסק בתורה לשמה , תורתו נעשית לו סם חיים וכל העוסק בתורה שלא לשמה , נעשית לו סם המוות . ( תענית ז . ( רב , מגדולי האמוראים ומגדולי הפידאגוגים , האמין בכוחו המחנך והמקדם של עצם העיסוק בתורה : 2 . 4 . 4 לעולם יעסוק אדם בתורה ובמיצוות אפילו שלא לשמן ; שמתוך שלא לשמן — בא לשמן . ( נזיר ap הלומד תורה לשמה והלומד תורה מאהבה הריהו איש חופשי במובן הרוחני . הוא אינו חש במיגבלות החיים ובכבלי הקיום הרוחני הנפשי . הנה אחת מ...  אל הספר
ספרית פועלים