איור ‭0 - 2.2‬ורטוט של ויקטיר ‭(1828—178$)‬ באדיבותה של תסםרייח ו7בר»ט>ת