ביבליוגרפיה

ביבליוגרפיה חיבורי השל * אי ביטחונה של החירות Existence ( Philadelphia : The Jewish Publication Society of America , Abraham Joshua Heschel , The Insecurity ofFreedom— Essays on Human . 1966 ) אלוהים מבקש את האדם אברד . ם יהושע השל , אלוהים מבקש את האדם , תרגם מאיר לוי עזן ( ירושלים : מאגנס , תשס " ג . ( במקור : Man ( New York : Farrar , Straus , and Cudahy , 1955 ) . Abraham Joshua Heschel , God in Search of בין אלוהים לאדם Abraham Joshua Heschel , Between God and Man : An Interpretation of Judaism from the Writingsof Abraham Joshua Heschel , selected , ed- ited and introduced by Fritz A . Rothschild , with a new foreword by . David Hartman ( New York : Free Press Paperbacks , 1997 ) בקשת האדם Abraham Joshua Heschel , Man 's Quest for God : Studies in Prayer and . Symbolism ( New York : Scribner , 1954 ) * ההפניות הן למהדורות שבהן השתמשתי בגוף הספר . בסוגריים מרובעים - שנת המקור . לביבליוגרפיה מלאה ( עד אמצע שנות השבעים , ( ראה בסוף הספר בין אלוהים לאדם . לספרים שיצאו אחר כך , ראה בסו...  אל הספר
הוצאת שלם