הערות

הערות מבוא . 1 להעמקה והרחבה באשר לפרדוקס הטמון בתרגום המסורת ראה שגיא , אתגר השיבה , עמ ' . 25-15 . 2 להגדרה רחבה יותר של מושג זה ראה כהן " , תרגום , " עמ ' . 166-165 . 3 לניתוח פתרונותיה של ההגות הקלאסית למתח זה ראה רוס , "היגדים דתיים , " עמ ' - 461 ההבנות האלגוריות או הסימבוליות הטרום ליברליות . . 4 שגיא , אתגר השיבה , עמ ' 29-27 ( בעקבות פ ' ברגר . ( והשווה רביצקי , "חדש מן התורה , " עמ ' . 447-445 . 5 לאפיון המודרנה כתופעה אלילית ראה שמיר , "אלילות היום , " וכן במאמרו של השל , "ייחודו של הקיום היהודי , " עמ ' . 241 . 6 אפשר למנות שני היבטים מרכזיים להגברת הצורך בתרגום בעידן המודרני - ההיבט ההתפתחותי וההיבט התקשורתי . הראשון קשור לקצב המהיר של הדינמיות התרבותית בעידן זה . אם בעבר נעשה התרגום באופן הדרגתי ואטי עד כי לעתים המתרגם עצמו לא חש כי שינה ממובנו המקורי של המושג המתורגם , הרי שבתקופה שבה חלים שינויים תרבותיים בקצב מהיר , אף הקהילה הנושאת את המסורת וחיה לאורה מתקשה להימלט מן ההכרה בתרגומה . ההיבט התקשורתי של הצורך בתרגום נוגע לאחד מן המאפיינים רבי המשמעות של העידן המודרני : ...  אל הספר
הוצאת שלם