תיקונים והשלמות לשני הכרכים

תיקונים והשלמות לשני הכרכים [ הדפסה שלישית *[ לעמי י ט הערה - 1 בסוף הסוגריים להוסיף : ובשמונה פרקים פ"ה ( מהדורתנו עמי רמ"ב , עי הערה 7 שם . ( לעמי ל ה שורה 11 ואילך - להוסיף הערה משלימה : לכל הפסקה הש' שמונה פרקים פ"ז ( מהדורתנו עמ ' רמ"ז . ( לעמי מ ז ההערה המשלימה לשורה - 20 להוסיף בסופה ( בעמ' מיח : ( אך ע' פי' רבנו יונה לאבות ד , ה . לעמי נ א בהערות המשלימות - במקום 'שורה ' 4 צ"ל : שורה . 5 לעמי סיד שורה - 6-5 פרופי מ . ע . פרידמן ' ) קתדרה , ' תמוז תשמ"ו ) הציע לקרוא : יסתירם [ מא תנדבוא ] ג'מיע [ קהילות ישראל ] יברכם א לה [ ינו ומא . [ לעמי נרה שורה - 5-4 לפי הצעת הקריאה דלעיל יש להשלים : ןקתיךם , [ מה שהתנךבו ] כל [ קהלות ישךאל ] יבךכם א לה [ ינו , ומה ש . [ לעמי עיט הערה 5 שורה שניה - בסוף הסוגריים להוסיף : וע"ע ל"ת שנ"ג במהד' הלר וק' ואף שם יש שתי גירסאות , וייתכן שהיה שם תיקון . לעמי קט ו שורה חמישית בהערות המשלימות - אחרי 'ערכין ב , בי להוסיף : ועי להלן שצ 15 ובהערות המשלימות שם . לעמי קט ז שורה שלישית בהערות המשלימות - אחרי 'שה 1 י להוסיף : ובהערות המשלימות ' שם . ובסוף הה...  אל הספר
הוצאת שילת - מעלה אדומים