ה1. איגרת לחותנו בדבר מתן עדות על כתובת "פושעת"

ה . 1 איגרת לחותנו בדבר מתן עדות על כתובת "פושעת" במאמרו 'קטעים חדשים מן הגניזה משו '' ת הרמב '' ם' ' ) חקרי עבר וערב / ספר יובל לכבוד פרופ' י . כלאו , ירושלים - תל אביב תשנ '' ג , עמ' , ( 452-444 פרסם מ . ע . פרידמן איגרת חדשה בכתב ידו של הרמב"ם , המקור הערבי עם תרגום עברי ( כ '' י הגניזה , אוסף מוצרי , ; V 11 178 [ L 246 ] תצלום : שם , עמ' . ( 462 האיגרת מופנית אל 'אלשיך' אלת'קה / כינויו של חותן הרמב"ם , ע' במבוא לאיגרת ה . ' גם 'החבר , ' בן מקומו של 'אלשיך אלת'קה' הנזכר באיגרת ה , ' נזכר באיגרת שלפנינו . מקבל האיגרת שלפנינו מכונה בה ע '' י הרמב '' ם 'אבי , ' מה שמחזק את ההשערה שמדובר בחותנו . מ . ע . פרידמן אמנם מצביע על כך שאנשים נוספים באותה תקופה נשאו את הכינוי 'אלשיך' אלת'קה , ' ומפקפק בזיהוי מקבל שתי האיגרות כחותנו של הרמב'ם , אך לענ"ד זוהי בכל זאת האפשרות היותר מסתברת . תוכן האיגרת הוא הוראה של הרמב '' ם בנושא הלכתי חברתי מעניין : איסור להעיד על כתובה של '' פושעת" - ) יהודיה שהתאסלמה ) בפני הקאדי המוסלמי . סמכותו של הרמב '' ם בעיני מקבל האיגרת ובעיני שאר הנוגעים בדבר , ניכרת מ...  אל הספר
הוצאת שילת - מעלה אדומים