ז. תשובה בענין 'במחשכים הושיבני - זה תלמוד בבלי'

ז . תשובה בענין 'במחשכים הושיבני - זה תלמוד בבלי' מבוא הריטב"א בחידושיו למסכת יומא ( נז . ד"ה משום , ( מביא בשם '' הרמב"ם ז '' ל בתשובת שאלה , " פירוש לדברי ר' ירמיה בגמ' שם על אודות אמוראי בבל . הריטב"א מסיים את המובאה במילים : "עד כאן דברי רבינו ז"ל , וחיים הם למוצאיהם . " והנה בכי"נ , דף 129 ב , נמצאת תשובה זו שמביא הריטב"א בתוך קובץ תשובות שבראשו הכותרת : 'תשובות שאלות לרב ר' מימון אבי הרב רבנו משה זצ"ל . ' מנוסח תשובתנו שם אנו למדים כי הנוסח שבחידושי הריטב"א מקוצר הוא , ומובאים בו רק עיקרי הדברים . והנה , לכאורה נראה מסגנון התשובה ( בין השאר גם ממלת הפתיחה 'וששאלת / המצויה אצל גאונים וראשונים , אך הרמב"ם אינו משתמש בהי , ( כי המסורת של כי"נ נכונה , ותשובה זו , בחברותיה בכי"נ , אינה לרמב '' ם אלא לאביו . אך מכל מקום הואיל והריטב"א מייחסה לרמב"ם , ומכלל ספק כלשהו לא יצאנו - לא ראינו להשמיטה ממהדורתנו . תוכן התשובה הוא היחס בין המסורת התלמודית הבבלית והירושלמית , וההבדל שיש בזה בין תקופות היסטוריות שונות . התשובה נדפסה לראשונה מכי"נ על ידי א . ח . פריימן , 'תרביץ , ' ר , עמ' . 414 אף...  אל הספר
הוצאת שילת - מעלה אדומים