נספח א : איגרות מסופקות

נספח א : איגרות מסופקות מבוא העובדה שאיגרות הרמב"ם לא כונסו לקובץ מוסמך בחייו , ואף לא סמוך לאחר מותו , גרמה לכך שאיגרות וחיבורים קצרים אחדים , שלא כתבם הרמב"ם מעולם ולא עלו על ליבו , יוחסו אליו במרוצת הדורות , ומקצתם קנו להם שביתה בקבצים המאוחרים של איגרות הרמב"ם . התופעה של זיוף כתבים או תלייתם באילן גדול - היא חולשה חברתית תרבותית ידועה . ראה , למשל , דברי הרמב"ם לעיל קנד , , 5 ו תקעח , 9 על כתבים המיוחסים לחז"ל שלא בצדק , ולעיל תקנב , 4 על כתבים המיוחסים לאריסטו ואינם לו . לתופעה זו ישנם גורמים שונים . לעניננו כאן נחלק את האיגרות המיוחסות לרמב"ם שלא בצדק לשלושה סוגים : ( א ) איגרות מזויפות , מעשה ידי אנשים הרחוקים מרוח הרמב"ם , אשר מתוך מגמות משלהם תלו ברמב"ם דברים שאינם לרוחו , ואף כאלה ההפוכים לגמרי מרוחו . ( ב ) איגרות אשר אפשר לכנותן בדויות , והן איגרות אשר נתחברו על ידי אנשים ממעריצי הרמב'ים , שכוונתם היתה לחקות את סגנון מחשבתו , ו"להשלים , " מתוך צורך נפשי או תרבותי כלשהו , את יצירותיו הרוחניות . ( ג ) איגרות מיוחםות בטעות , והן איגרות אשר מחבריהן לא רצו כלל לייחסן לרמב"ם , א...  אל הספר
הוצאת שילת - מעלה אדומים