הערות לשער למשיח

ה \/ רות לשער למשיח . 1 על משנתו של ר' יהודה ראו פראנקל , בדרכי המשנה , עמ' . 208-201 ליקוט ודיון במקורות בדרך ספרותית ( תוך הפרדת המקורות הבבליים והארץ ישראליים ) עשתה ע' מאיר , רבי יהודה הנשיא : דיוקנו של מנהיג במסורות ארץ ישראל ובבל , תל אביב . 1999 לאחרונה פרסם א' אופנהיימר את הספר המתאר את כל קורות ר' יהודה הנשיא , על כל צדדיו : א' אופנהיימר , רבי יהודה הנשיא , ירושלים תשס"ז . מאיר מקפידה לשלול את האמינות ההיסטורית של המקורות ולקבל רק את הדיוקן שמשורטט מתוכם . אופנהיימר מבקש לבנות את סיפור האיש והתקופה מתוך עיון במקורות . על השוני בין הדרך שבה הולך ספר זה לדרכיהם ראו במבוא . . 2 ראו לעיל , המבוא לשער הנשיא . . 3 מצוטט מתולדות הקיסרים , מ"ד הר , היסטוריה מדינית ומנהלית ממלחמת בן כוסבה ועד חלוקת האימפריה , ההיסטוריה של ארץ ישראל , ה , עמ' . 4 . 30 מ' עמית , תולדות הקיסרות הרומית , ירושלים תשס"ג , עמ' ; 645-640 הר , שם , עמ' . 25 . 5 מ"ד הר , הדיאלוגים בין חכמים לגדולי רומי , דברי הקונגרס העולמי החמישי למדעי היהדות , ד , תשכ '' ט , עמ' . 6 . 295 עמית ( לעיל , הערה , ( 4 עמ' . 675-669...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)