הערות לשערי אורה

הערות לש 1 / רי אורה . 1 לשון הבבלי בעירובין יג ע"ב . הפרק הזה גובש ונכתב בעזרה גדולה של בני ידידיה . . 2 א' שנאן , "אחיו של רבי מאיר , " מחקרי ירושלים בספרות עברית , ב , ירושלים תשמ"ג , עמ' . 20-18 . 3 האגדה נמצאת בקובץ אגדות החורבן בבבלי , גיטין נו ע"א . לאחר שהדרשה נדרשה החלו דרשנים מאוחרים ( לעתים במחלצות מחקריות ) להתחרות ביניהם במציאת המשמעות הרוחנית לעובדה היסטורית זו . ראו לדוגמה : א' קמינא , מחקרים במקרא ובתלמוד ובספרות הרבנית , תל אביב תשי"א , עמ' , 180 שעורך הקבלה בין תולדות ר' מאיר לתולדות עובדיה הנביא המתנבא על אדום עליו דורש ( ר' מאיר (! בבבלי , סנהדרין לט ע"ב , שהיה בן גרים . למשוטטים באחד ממנועי החיפוש תחת השם "ר' מאיר" ובתוספת "נירון קיסר" ממתינות עשרות דרשות מרהיבות . . 4 על שמותיו של ר' מאיר ראו ביבליוגרפיה אצל שנאן ( לעיל , הערה , ( 2 עמ' 14 הערה . 5 . 24 חכמים ב , עמ' . 6 . 52-46 ראו דבריו של א"ה וייס כנגד גרץ , דור דור ויורשיו , ב , וילנה , תרס"ד , עמ' 147 הערה . 7 . 1 אין בידינו מקורות הקושרים את שני התלמידים היחידים המיוחסים ישירות אל ר' עקיבא . המקור המעדיף את ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)